Rada rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2019/2020:

Karol Liss – przewodniczący

Zbigniew Sajko – wiceprzewodnicząca

Iwona Drapalska-Krawczyk – sekretarz

Małgorzata Majchrzak – skarbnik

Celina Jaśkiewicz – członek, KOMISJA REWIZYJNA

Sylwia Wodzińska – członek, KOMISJA REWIZYJNA

Jolanta Lewanowska - członek, KOMISJA REWIZYJNA

Magda Zbijowska - członek

Krystian Pawlicki - członek

 

PLAN PRACY RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W KWAKOWIE
         
Lp. Treść przedsięwzięcia Termin Odpowiedzialny za realizację Uwagi
1   Ukonstytuowanie się Rady Rodziców.
  ▪ Ustalenie wysokości dobrowolnych składek miesięcznych na rzecz RR.
  ▪
Opracowanie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego na rok szkolny 2016/2017.
  ▪
Zapoznanie z Regulaminem Rady Rodziców.
  ▪
Zapoznanie z koncepcją rozwoju szkoły oraz WSO.
  ▪
Zaopiniowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
IX 2016 Przewodniczący Rady Rodziców
Dyrektor
 
2   ▪ Ustalenie zasad wydatkowania zebranych środków finansowych oraz opracowanie
  preliminarza wydatków Rady Rodziców.
  ▪ Analiza stanu bezpieczeństwa szkoły.
  ▪ Szkolenia dla rodziców – rozpoznanie potrzeb, programy szkoleń.
  ▪ Zapoznanie z planem pracy szkoły i SU.
  ▪ Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców.
  ▪ Współudział w organizacji uroczystości ślubowania uczniów klasy I.
X 2016 Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Dyrektor
 
3   ▪ Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. XI 2016 Rada Rodziców 
Dyrektor
 
4   ▪ Zatwierdzanie stypendiów dla uczniów uzdolnionych naukowo i sportowo wg regulaminu
  przyznawania stypendiów.
  ▪ Omówienie efektów kształcenia i wychowania za I semestr.
I-II 2017 Rada Rodziców 
Komisja Stypendialna
Dyrektor
 
5   ▪ Podsumowanie wyników pracy szkoły za I i II półrocze
  (wyniki mierzenia jakości pracy szkoły, analiza wyników egzaminów, osiągnięcia uczniów).
II i VI 2017 Rada Rodziców 
Dyrektor
 
6   ▪ Pomoc w organizacji Dnia Patrona.
  ▪ Organizacja Dnia Dziecka i Sportu.
  ▪ Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli.
maj 2017 Rada Rodziców 
Wychowawcy
 
7   ▪ Organizowanie i finansowanie Festynu Rodzinnego. VI 2017 Rada Rodziców  
8   ▪ Nadzór nad gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Na bieżąco Skarbnik  
9   ▪ Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
  realizacji celów i zadań szkoły, np. udział rodziców w wycieczkach klasowych, ogniskach,
  rozgrywkach sportowych z nauczycielami i uczniami szkoły, itd.
Na bieżąco Rada Rodziców  
10   ▪ Współpraca z samorządem uczniowskim oraz wspieranie finansowe i organizacyjne
  inicjatyw SU, według jego planu pracy, np. pomoc w organizacji Dnia Nauczyciela, wigilii,
  dyskotek szkolnych itp.
Na bieżąco Rada Rodziców  
11   ▪ Opiniowanie wniosków dotyczących zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego przez
  nauczycieli.
W miarę potrzeb Przewodniczący Rady Rodziców  
12   ▪ Występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami odnoszącymi się do wszystkich spraw szkoły.
W miarę potrzeb Przewodniczący Rady Rodziców  
13   ▪ Pomoc w realizacji szkolnych projektów dydaktyczno-wychowawczych i kulturalnych.   Na bieżąco Rada Rodziców    
14   ▪ Podejmowanie inicjatyw w celu gromadzenia środków pozabudżetowych na rzecz szkoły.
  ▪ Pozyskiwanie sponsorów.
W miarę potrzeb Rada Rodziców  
15   ▪ Współpraca z dyrekcją, pedagogiem i psychologiem szkolnym odnośnie rozwiązywania
  bieżących problemów.
  ▪ Analiza wniosków rodziców zgłaszanych na spotkaniach z wychowawcami.
Na bieżąco Rada Rodziców  
16   ▪ Ścisła współpraca z dyrekcją, radą pedagogiczną, pracownikami administracyjnymi,
  instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w zakresie wychowania i kształcenia młodzieży.
Na bieżąco Rada Rodziców  
         
    Przewodniczący Rady Rodziców

Karol Liss
 
Informacja wytworzona przez dnia 19.09.2019
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 11.10.2019. Odsłon 252, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony