Samorząd uczniowski

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

W KWAKOWIE

 

§ I CELE ZADANIA I UPRAWNIENIA

 

1.1.          Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.   Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

 3.Współdziałanie z innymi organami Szkoły Podstawowej w Kwakowie dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4 . Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kwakowie. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.

5. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

1.2. Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy:

1. Opiniowanie pracy nauczycieli szkoły przed dokonaniem oceny ich pracy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwakowie.

2. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończewie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i zajęć uczniów.

3. Organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4.                   Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

5.   Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

6.         Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 

§ II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

2.1. Do Samorządu Szkolnego należą wszyscy uczniowie szkoły,

a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2.2 W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą:

a) przewodniczący

b) zastępca

c) skarbnik

2.3. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym  w terminie do 20 września.

2.4. W przypadku wyboru członka Rady Klasowej do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, należy przeprowadzić wybory uzupełniające w klasie.

2.5.    W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:

a) Uczniowskiego ZarząduSamorządu Uczniowskiego

b) Sekcji organizacyjnych

c) Rady samorządów klasowych

2.6. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

a)                             przewodniczący

b)                            zastępca

c)                             skarbnik

2.7. Zarządwybierany jest przez ogół w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przezogół członków samorządu.

2.8. W Samorządzie Uczniowskim działają cztery sekcje:

a)                           organizacyjna,

b)                          porządkowa,

c)                           zdrowotna,

d)                         sportowa,

2.9. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa dwóch opiekunów S.U.

2.10. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu S.U. lub jego członków.

2.11. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od l października do

 25 września następnego roku.

2.12. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.

2.13. Dokumentację Samorządu tworzą:

a) plan pracy zatwierdzony przez Radę S. U. na cały rok szkolny

b) księga kasowa prowadzona przez skarbnika S.U

2.14.  Regulamin S.U. uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym

2.15. Organy S.U. są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów

2.16.Zarząd S.U. omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kwakowie w zależności od potrzeb.

 

§ III FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

3.1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z opiekunem.

3.2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:

a)                             z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę

b)                            z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez

c)                             z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych

d) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

 

§ IV OBOWIĄZKI DYREKTORA I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

4.1.Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów,

w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

4.2.Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.

4.3.Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

4.4.Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przezwładze szkolne stanowisku.

4.5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

4.6.Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

4.7.Powołanie opiekuna SU.

4.8.Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ V OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

5.1. Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy:

1) Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrektora szkoły

2) Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3) Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4) Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

5) Przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu

6) Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora
Szkoły i Radę Pedagogiczną.

 

5.2.Kadencja opiekunów trwa trzy lata.

5.3.Wyboru opiekuna dokonuje Samorząd Uczniowski zgodnie z ustanowioną ordynacją.

 

§VI ORDYNACJA WYBORCZA

 

6.1.Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w trybie tajnym
w ostatnim tygodniu września.

6.2.W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.

6.3.Chętni do pracy w Samorządzie Uczniowskim  sami zgłaszają swoje
kandydatury u opiekunów Samorządu, w terminie od 15 do 20 września
bieżącego roku szkolnego.

6.4.Kandydat do Samorządu powinien:

a) Być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym

b) Umieć współpracować w grupie

c) Umieć podejmować decyzje, negocjować

d) Chętnie działać na rzecz uczniów

e) Posiadać oceny co najmniej dostateczne i ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

6.5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na ulotkach w formacie A4 przedstawiają swoje zdjęcie informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie.

6.6. Kampania trwa do dnia wyborów.

6.7. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z opiekunów Samorządu oraz pięciu przedstawicieli uczniów wybranych losowo spośród kandydatów zgłoszonych przez każdą klasę ( klasa może podać jedną kandydaturę). Zadaniem Komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie w ciągu 24 godzin od ich zakończenia wyników wyborów.

6.8. Głosuje się na przygotowanych przez Komisję kartach zawierających pełną, aktualną listę kandydatów.

6.9. Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż trzy wskazania przy nazwiskach kandydatów.

6.10. Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich udziału możliwie największej liczbie uprawnionych.

6.11. W skład Zarządu S.U. wchodzą trzy osoby, które  uzyskały największą liczbę głosów. Funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika przydziela się według ilości uzyskanych głosów.

6.12. Wyboru szefów i członków poszczególnych sekcji dokonuje się na zebraniu Samorządu spośród kandydatów, którzy nie weszli do Zarządu S.U. Szefowie poszczególnych sekcji mają prawo wybrać osoby do współpracy także spoza osób nie kandydujących w wyborach.

 

§VII WYBÓR OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

7.1.Każdy członek Rady Pedagogicznej jest kandydatem na opiekuna z wyjątkiem opiekunów ustępujących, którzy mają prawo nie wyrazić zgody na ponowne kandydowanie.

7.2.Komisję wyborczą tworzą: dyrektor, zastępca dyrektora oraz członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

7.3 W wyborach Samorządu Uczniowskiego mają prawo wziąć udział wszyscy uczniowie.

7.4 Na karcie do głosowania uczniowie zaznaczająnazwiska dwóch wybranych nauczycieli.

 

7.5. Za ważny uważa się głos, który posiada nie więcej niż dwa zaznaczenia.

7.6. Opiekunami S.U. zostają dwie osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

7.7. Informację o wynikach wyborów podaje komisja w ciągu 24 godzin od zakończenia wyborów.

7.8. Wybory powinny się odbyć między 10 a 15 czerwca.

 

Informacja wytworzona przez dnia 10.06.2011
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 11.10.2015. Odsłon 224, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony